Gebruiksvoorwaarden en Condities

Voorwaarden en Condities

SERVICEVOORWAARDEN

 ----

 OVERZICHT

 

Deze website wordt beheerd door Moksha Bvba. Doorheen de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Moksha Bvba. Moksha Bvba biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpprogramma's en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen die hier vermeld staan.

 

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, gaat u onze "Service" aan en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaars en/of bijdragers van inhoud zijn.

 

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot de website of gebruik maken van de diensten. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

 

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het bekendmaken van wijzigingen houdt aanvaarding in van die wijzigingen.

 

DEEL 1 - VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

 

Door in te stemmen met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen gebruik te laten maken van deze site.

 

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten overtreden die in uw rechtsgebied gelden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

 

U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

 

Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

AFDELING 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment aan wie dan ook om welke reden dan ook dienst te weigeren.

 

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) overdracht via verschillende netwerken met zich meebrengt; en (b) wijzigingen met zich meebrengt om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Kredietkaartinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.

 

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

 

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn louter gemakshalve opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

 

 

DEEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

 

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site dient uitsluitend ter algemene informatie en mag niet als enige basis voor het nemen van beslissingen worden gebruikt of vertrouwd zonder primaire, nauwkeuriger, vollediger of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.

 

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

 

 

DEEL 4 - WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN PRIJZEN

 

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of een deel of de inhoud ervan) op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

 

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

 

 

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

 

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons Retourbeleid.

 

Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel te zien zijn zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw computermonitor nauwkeurig zal zijn.

 

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

 

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door u gekochte of verkregen producten, diensten, informatie of ander materiaal aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

 

 

DEEL 6 - JUISTHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

 

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde kredietkaart, en/of bestellingen die hetzelfde facturatie- en/of verzendingsadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u daarvan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u bij de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

 

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in uw account- en andere gegevens, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

 

Voor meer details, gelieve ons Terugnamebeleid te raadplegen.

 

 

DEEL 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP

 

Wij kunnen u toegang verschaffen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of zeggenschap hebben.

 

U erkent en stemt ermee in dat wij de toegang tot deze hulpmiddelen verstrekken "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is", zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor uw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.

 

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de desbetreffende derde partij aanbieder(s).

 

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het uitbrengen van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Servicevoorwaarden.

 

 

DEEL 8 - LINKS VAN DERDEN

 

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

 

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden.

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties die in verband met websites van derden worden gemaakt. Lees zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, bezorgdheden of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

 

 

DEEL 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE BIJDRAGEN VAN GEBRUIKERS

 

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor een wedstrijd) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'commentaar' genoemd), stemt u ermee in dat wij op elk moment, zonder beperking, het commentaar dat u ons stuurt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om commentaren vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor commentaren; of (3) om te reageren op commentaren.

 

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die wij naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt.

 

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, en geen computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een verwante website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor al uw opmerkingen en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

 

 

DEEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Om onze Privacy Policy te bekijken.

 

 

DEEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

 

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).

 

Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele in de Dienst of op een verwante website toegepaste update- of vernieuwingsdatum mag worden opgevat als een teken dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website gewijzigd of bijgewerkt is.

 

 

 

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

 

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enige wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of van enige verwante website, andere websites of het Internet aantast of kan aantasten; (h) persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidsvoorzieningen van de Service of een verwante website, andere websites of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens schending van een van de verboden gebruiken.

 

 

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

 

Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

 

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u daarvan in kennis te stellen.

 

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, de service geheel voor uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

 

In geen geval zal Moksha Bvba, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of producten die via de service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld, zelfs indien u op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of jurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane omvang.

 

 

 

AFDELING 14 - VRIJWARING

 

U gaat ermee akkoord Moksha Bvba en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

 

 

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

 

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

 

 

SECTIE 16 - BEËINDIGING

 

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.

 

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze worden beëindigd door u of door ons. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u onze site niet langer gebruikt.

 

Indien u naar ons eigen oordeel nalaat, of wij vermoeden dat u nalaat, een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) worden ontzegd.

 

 

ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST

 

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij van dat recht of die bepaling afzien.

 

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidslijnen of werkingsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

 

Eventuele dubbelzinnigheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

 

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van de Polderstraat 1, Nummer, Bredene, VLG, 8450, België.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het bekendmaken van wijzigingen aan deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

DEEL 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten worden gericht aan ons op info@choose-a-brick